HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKO


Výstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

4.2. - 31.12. / Müllerův dům
OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT - HISTORIE MÜLLEROVA DOMU
Fotografická instalace přiblíží osudy Müllerova domu, jediného pozůstatku opavského zámeckého areálu spjatého s rodem Liechtensteinů. Vysvětlí, jak získal dům svůj dnešní název, kdo byli jeho obyvatelé a jaké měli osudy. Zároveň zjistíte, kdy a jakým způsobem se budova začala využívat k muzejním účelům. Prezentována bude také nejstarší historie stavby, která sloužila již ve středověku jako kuchyně přemyslovského hradu. Později byl objekt přestavován v závislosti na své funkci až do dnešní podoby.

12.5. - 11.10.
ZHASNĚTE SVĚTLA
ČESKÁ LITERATURA A KNIŽNÍ KULTURA: ŘÍJEN 1938 AŽ KVĚTEN 1945
Titul básnické sbírky Jaroslava Seiferta Zhasněte světla (1939) poskytl název této výstavě, která přiblíží české písemnictví, poezii, prózu, publicistiku a esejistiku v letech Druhé republiky a okupace. Seifertova sbírka reagovala na Mnichov (29. a 30. října 1938); výzvu obsaženou v titulu ale můžeme vztáhnout na celou okupační atmosféru. Navzdory „tmě“ - všeobecnému útlumu, pasivitě a strachu - česká kultura nepřestala existovat. Sedmileté období od Mnichova po květen 1945 je doslova nabito jedinečnými počiny v oblasti písemnictví, dramatu, výtvarného umění, poezie; je to období existence mimořádných tvůrčích uskupení (Skupina 42, skupina RA, skupina Sedm v říjnu), vydávání překladové literatury, pořádání výstav a vydávání novin, časopisů a sborníků, edic historických textů a klasických děl českého písemnictví, období rozvoje knižní kultury vynikající typografickým zpracováním knih i jejich hodnotným ilustračním doprovodem. Léta 1938-1945 proto tvoří významnou etapu v dějinách české umělecké kultury.
Výstava prodloužena do 11.10.12.5. - 1.11. / Müllerův dům
OPAVA NA DOBOVÝCH POHLEDECH
Město Opavu v jejím historickém vývoji přibližuje výstava nejstarších dochovaných celkových pohledů prostřednictvím barevných a černobílých reprodukcí z depozitářů Slezského zemského muzea. Nejstarším dochovaným pohledem na město Opavu je dřevoryt známého rytce Jana Willenbergera z roku 1593. Na výstavě je možno zhlédnou například perokresbu Johanna Delsenbacha (r. 1720) a kolorovanou mědirytinu Friedricha B. Wernera (kolem r. 1750) nebo akvarely a kresby od Františka Biely, opavského stavitele, který našel zálibu také v malířství, anebo George Fritsche a dalších autorů, kteří město Opavu ztvárnili během 19. století.
Výstava prodloužena do 1.11.26.5. - 25.10.
POESIE SKRYTÁ V KAMENI
Výstava barevných makrofotografií detailů leštěných ploch achátů, jaspisů a dalších odrůd křemene. Tyto detaily připomínají (a některé doslova vyobrazují) pozoruhodná zákoutí Vesmíru, rostlinnou i živočišnou přírodu, někdy také součásti lidské kultury anebo historie, ale často též zcela obyčejné věci ze světa kolem nás.
Výstavu doplňují geologické exponáty - acháty, jaspisy a další odrůdy křemene. A také vitrína „Od nevzhledné hroudy k výstavnímu exponátu“ ukazující pracovní postup, na jehož konci je leštěný kámen.26.5. - 1.11.
SBĚRATEL - POCTA EMANUELU OPRAVILOVI
Emanuel Opravil (1933-2005), absolvent přírodovědecké fakulty brněnské univerzity, se od studií věnoval botanice a geobotanice. Specializoval se na archeobotaniku, což byl obor, který nutně potřebovali archeologové k vyhodnocování nálezů zbytků rostlin. Od konce padesátých let se věnoval přírodě Jeseníků a v roce 1959 se stal pracovníkem Slezského ústavu ČSAV, kde začal budovat  archeobotanické pracoviště. Po reorganizaci opavského akademického ústavu setrval v Opavě, ale jako pracovník Geografického ústavu ČSAV v Brně. Rozsáhlá publikační činnost nebyla určena jen odborníkům, protože Emanuel Opravil dovedl skvěle popularizovat výsledky výzkumů.
Při příležitosti patnáctého výročí úmrtí si tuto výjimečnou osobnost připomínáme jinak: jako velkého ctitele grafiky, zejména ex libris a bibliofilií, které sbíral a které se po jeho smrti dostaly darem do sbírek Slezského zemského muzea. Veřejnost tak může vůbec poprvé poznat druhou, neznámou tvář Emanuela Opravila, vědce mezinárodní pověsti: poznat jej jako vytříbeného sběratele výtvarného umění.


29.6. - 31.12. / Sady u muzea
125 LET OD OTEVŘENÍ HISTORICKÉ VÝSTAVNÍ BUDOVY
V říjnu letošního roku uplyne 125 let od slavnostního otevření Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea, tehdy Muzea Františka Josefa pro umění a řemesla. Původní projekt vídeňských architektů, Johanna Scheiringera a Franze Kachlera, byl kvůli podloží již na počátku stavby upraven a celá budova musela být podsklepena, aby byla zajištěna její stabilita. Samotná budova byla vybavena ve své době nejmodernějším dostupným vybavením, včetně ústředního topení a elektrického osvětlení. Když se v roce 1910 odstěhovala Obchodní a živnostenská komora do nových prostor nedaleko nádraží, byla budova nadále plně využívána pro muzejní účely. Zásadní zlom nastal koncem druhé světové války. Při osvobozování města Opavy byla dvakrát zasažena leteckými pumami, které výrazně poškodily statiku budovy. Dílo zkázy dokonal krátce po osvobození města neznámý žhář, který ji zapálil. Oprava trvala řadu dalších let a značné množství sbírkových předmětů, které se nepodařilo před příchodem fronty odvézt do bezpečí, bylo nenávratně ztraceno. Budova byla veřejnosti zpřístupněna až v roce 1955 včetně nové expozice přírody, na které spolupracoval rovněž Zdeněk Burian. Původní vnější vzhled byl budově navrácen až v 80. letech, kdy byla obnovena kupole a na její vrchol byla opět umístěna socha Génia vídeňského sochaře Theodora Friedela. Poslední zásadní rekonstrukce proběhla v letech 2010-2012, která znamenala obnovu vnějšího vzhledu budovy a zásadní proměnu interiéru v rámci nové expozice Slezsko.
Výstava prodloužena do 31.12.17.9. - 31.12.
PAMĚŤ KRAJINY: ČESKÉ SLEZSKO 1750-1950
Výstava představí jednotlivé aspekty proměn slezské krajiny a vývoje vztahu člověka ke krajině od doby osvícenství po nástup komunismu. Prostřednictvím dobových map, výtvarných děl a dalších artefaktů se návštěvník seznámí s procesem poznávání anebo vědeckého zkoumání krajiny, stejně jako s uměleckou reflexí slezské přírody či architektury. Pozornost bude věnována také náboženským poutím, počátkům turistiky, dopadům válečných událostí nebo průmyslové činnosti na charakter krajiny.1.9.2020 - 31.3.2021
TOULKY ČESKOU KRAJINOU OBJEKTIVEM MILOŠE ANDĚRY
Výstava ukazuje rozmanitost české krajiny a přírody. Ačkoli stěží najdeme u nás místa, kam nevstoupila noha člověka, přesto se dají najít zákoutí, která lze bez nadsázky nazvat pravou „divočinou“. Často se s obdivem ohlížíme po přírodě ve světě, a na naše „poklady“ zapomínáme. Miloš Anděra byl dlouholetým zoologem pražského Národního muzea, který při potulkách přírodou nikdy nezapomene fotografovat to, co vidí i cítí.

10.9. - 31.12.
ŠTĚPÁN RAK 75
Kytarový virtuos Štěpán Rak oslavil v  letošním roce 75. narozeniny. Málokdo ví, že původní profesí známého kytaristy je výtvarné umění. Hudba přišla až později, nicméně taktéž v ní se od počátku snaží vytvářet obrazy. Fotografie mu pak otevřela cestu jak ke výtvarnému zpracování, tak k potřebě vyjádření harmonie obrazem. Kromě běžné fotografie tak návštěvníci mohou zhlédnout také fotografiku, která Štěpána Raka zcela uchvátila.

14.9. - 31.12. / Müllerův dům
HRAD KALTENŠTEJN Z POHLEDU NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE
Výstava přiblíží život na středověkém hradě, jehož pozůstatky dodnes ční nedaleko obce Černá Voda v Jeseníkách. Hrad byl založen ve 13. století a fungoval do počátku 16. století, kdy byl zbořen. Návštěvníci výstavy budou moci zhlédnout výsledky první etapy preventivního nedestruktivního archeologického výzkumu, a to jak archeologické nálezy, tak přehled uplatněných metod moderního neinvazivního výzkumu a jeho výsledky.14.10.2020 - 31.1.2021
LIDÉ Z DALEKA
Výstava fotografií Jindřicha Štreita tematicky navazuje na dřívější fotografický cyklus Lidé z východu. Snímky přibližují prostředí vietnamské a mongolské menšiny v České republice. Návštěvníci se tak seznámí se zvyky a tradicemi těchto asijských komunit, stejně jako s problematikou jejich začleňování do tuzemské společnosti a s každodenním životem Vietnamců a Mongolů na pracovištích i v domácnostech.


sobota a neděle / 10.00 a 15.00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MÜLLEROVA DOMU
Komentované prohlídky probíhají každou sobotu a neděli. Zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme možnost prohlídky nově zrekonstruovaného Müllerova domu. Přijďte se seznámit s místem, jež bylo neodmyslitelnou součástí opavského hradu. Dům prošel řadou stavebních proměn - od hradní kuchyně, přes sýpku, dům zámeckého správce nebo Legionářské muzeum. Vstup do Müllerova domu je přes Historickou výstavní budovu. Vstupné dle platného ceníku.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky